Abone Olun

E-posta adresinizi kaydedin, yeniliklerden haberdar olun!


Teknik Komite Üye Girişi
Teknik komite üyeleri için Giriş.
Dünya Bankası İş Ortamı Raporu 2018
31 Ekim 2017 tarihinde yayımlanan Dünya Bankası İş Ortamı Raporuna göre Türkiye 190 ülke arasında 60. sırada yer almaktadır. Rapora erişmek için tıklayınız. 
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler h
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 
Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı
Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kaynak: AA
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına yönelik olarak 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Ar-Ge ve Tasarım Harcamalarına Vergi Desteği
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Detaylı bilgi için: Dünya Gazetesi
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 28 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilmiştir. 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Kanun Değişikliği
15 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
2016 yılı II. YOİKK Toplantısı Yapıldı
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 16 Nisan 2016 tarihinde Ilgaz'da yapıldı. Toplantıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, TİM, YASED ve DEİK tarafından oluşturulan eylem önerileri ele alındı. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, 17 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
YOİKK-Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
16.01.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile YOİKK'in yapısı değişmiştir. Söz konusu Prensip Kararına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi

TR 0303.08 numaralı ve 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru: YOİKK Reform Süreci Hakkında Yorumlar' başlıklı Eşleştirme Projesi, Avrupa Birliği-Türkiye 2003 yılı Mali İşbirliği Programı kapsamında Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülmüştür.

17 Mart 2005 tarihinde başlanılan proje, 30 Eylül 2006 tarihinde tamamlanmıştır. Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı ve diğer AB ülkelerinden uzmanlar ile yerli uzmanların ortak bir çalışma içerisinde yürüttükleri proje, yaklaşık 19 ay sürmüş ve projeye AB tarafından 1.000.000 Avro finansman sağlanmıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye'de yatırımların önündeki idari engellerin kaldırılması, mevzuat ve uygulamada gerekli değişikliklerin yapılarak, yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılar için elverişli duruma getirilmesi amacıyla, 11.12.2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı' kabul edilmiştir. Kısaca YOİKK olarak adlandırdığınız bu girişim, kuruluşundan bu güne, kamu ve özel sektörün etkin bir işbirliği içinde çalıştığı kurumsallaşmış bir oluşumdur.

YOİKK sürecine katkıda bulunmak üzere yürütülen Eşleştirme Projesi, YOİKK Teknik Komitelerinin gündemindeki konuların yanı sıra, yatırım ortamını ilgilendiren ilave bazı konuların, yabancı uzmanların bakış açısıyla değerlendirilmesine imkan vermesi ve AB uygulamaları hakkında bilgi sağlaması bakımından önemli bir fonksiyon üstlenmiştir.

Anılan proje kapsamında, YOİKK bünyesindeki Teknik Komitelerin çalışma alanlarına paralellik arz eden ve bu alanlara ilave edilen yeni konularla birlikte toplam 16 adet bileşen bulunmaktadır.

Proje kapsamında yer alan 16 çalışma alanı aşağıda listelenmektedir.

 • Yatırımcı Etki Analizi,
 • Vergi ve Teşvikler,
 • Gümrükler ve Standartlar,
 • Fikri Mülkiyet Hakları,
 • Sektörel Lisanslar,
 • Şirket Kuruluşu,
 • Yabancı Personel İstihdamı,
 • Yatırım Yeri Edinimi ve Geliştirilmesi,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı,
 • KOBİ'lerin Promosyonu,
 • Maden Kanunu,
 • Çevre Koruma Kanunu,
 • Yatırımcıların Hukuki Olarak Korunması,
 • Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP),
 • Bölgesel İş Merkezi Olarak Türkiye ve
 • Genel Değerlendirme.

Projenin kapsamının çok geniş olması nedeniyle proje süresince gerçekleştirilen çalışma gruplarına ve çalıştaylara dahil olan çok sayıda kurum ile birlikte koordinasyon halinde çalışılmıştır. 20'nin üzerinde kamu kurum ve kuruluşundan ilgili uzmanların katıldığı çalışmalara özel sektör kuruluşlarından da TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM temsilcilerinden etkin katılım olmuştur.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yabancı uzmanlar tarafından Genel Değerlendirme Raporu hazırlanarak yayımlanmıştır.

Genel Değerlendirme Raporunda YOİKK süreci iki açıdan değerlendirilmektedir:

 • YOİKK sürecinde yapılan iyileştirmelerin özel sektör yatırımları ve özellikle doğrudan yabancı yatırımların üzerindeki etkisi ve
 • YOİKK kapsamında bugüne kadar ele alınan konuların AB uygulamalarıyla karşılaştırılması, başarılı ülke örnekleri ve AB ile OECD ülkelerindeki yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin metodolojiler.

Raporda, YOİKK'in kamu ve özel sektörün etkili bir diyalog, işbirliği ve koordinasyon halinde bir araya geldiği kurumsallaşmış bir platform olduğunun üzerinde durularak, bu yapının güçlendirilerek ve geliştirilerek sürdürülmesi temel öneri olarak benimsenmektedir. Raporda öne çıkan diğer öneriler aşağıda yer almaktadır:

 • Rapora göre YOİKK; stratejisini, çalışma yapısını, çalışma süreçleri ve metodolojileri ile ulusal rekabet edebilirlik alanındaki değerlendirmelerini diğer OECD ve AB ülkelerinin çalışmalarını da göz önünde bulundurmak suretiyle güçlendirmeli ve çalışmalarını takvime bağlayarak bir eylem planı dahilinde gerçekleştirmelidir. Eylem planı dahilinde yürütülen çalışmaların başarısı, üzerinde uzlaşma sağlanarak belirlenmiş göstergelerle ölçülmelidir.
 • Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılmasının tavsiye edildiği Raporda, YOİKK sürecinin, halen YOİKK tarafından izlenemeyen eğitim ve becerilerin geliştirilmesi, iş gücü pazarlama politikaları, hukuki reformlar, yolsuzlukla mücadele, rekabet, bölgesel ve yerel kalkınma gibi önemli alanları da kapsaması önerilmektedir.
 • Kamuoyunun oluşturulmasını sağlamak üzere, YOİKK faaliyetleri düzenli bir şekilde kamuya açıklanmalıdır.
 • Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin planları ve YOİKK süreci, rekabet edebilirliğin artırılması üzerine yoğunlaşmalıdır. Düzenleyici reformlar, Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet edebilirliğini artırma amacına odaklanmalı ve YOİKK bu amaca yönelik politikaların şekillendirilmesi için bir platform olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmalara paralel olarak Türkiye'deki reform süreci, AB Lizbon Stratejisi ile uyumlaştırılmalıdır.
 • Kapsamlı bir rekabet edebilirlik araştırması çalışması sürdürülmelidir. Ulusal rekabet ortamını, AB ve diğer OECD ülkelerine benzer şekilde iyileştirirken, Türkiye'ye özgü, daha iyi değerlendirme metodolojileri ve göstergeleri oluşturulmalıdır.

Eşleştirme Projesi neticesinde hazırlanan 'Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Doğru: YOİKK Reform Süreci Hakkında Yorumlar' adlı Genel Değerlendirme Raporunun İngilizce tam metnine erişmek için lütfen tıklayınız.

Büyütmek için tıklayınız.

Toplam 4250 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 16.11.2012